Официални правила за участие във FACEBOOK игра “БЪДИ FUN, СПОДЕЛИ ПЕРФЕКТНОТО СЕЛФИ“

 1. Организатор на играта “БЪДИ FUN, СПОДЕЛИ ПЕРФЕКТНОТО СЕЛФИ“ („Играта“) е „Адвантис Ко” ЕООД, гр. Пловдив, ул. Недялка Шилева 31, ЕИК: 115580147, официален вносител на Fun Wine™.
 2. Период на провеждане на Играта
  Играта ще се проведе в периода от 16.09.2019 г. до 24.00 ч на 30.09.2019 г., включително.
 3. Дефиниции
  Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:
  3.1. „Организатор“ е „Адвантис Ко” ЕООД, ЕИК: 115580147;
  3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице(над 18г.) , с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта съгласно изискванията на т. 6 по-долу.
  3.3. Всички часове в Играта са по Източноевропейско време на (UTC+02:00).
  3.4 Играта по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Facebook. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Facebook.
 4. Право на участие в играта
  В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Адвантис Ко” ЕООД също нямат право да участват в Играта.
 5. Награди
  2 бр.Арт бутилка Fun Wine кокос-шардоне с автентичен и оригинален автограф на световноизвестният художник на графити Мигел Парадис и одеяло Fun Wine кокос-шардоне.
  2 бр.Арт бутилка Fun Wine moscato ягода с автентичен и оригинален автограф на световноизвестният художник на графити Мигел Парадис и одеяло Fun Wine moscato ягода.
  2 бр.Арт бутилка Fun Wine червена sangria с автентичен и оригинален автограф на световноизвестният художник на графити Мигел Парадис и одеяло Fun Wine червена sangria.
  https://advantis.bg/product/поларено-одеяло-friends-fun-wine/
  6.За да участва в Играта Участникът трябва да изпълни следните условия :
 6. Да сподели снимка с арт бутилка Fun Wine в коментар/публикация;
 7. Да отбележи (тагне) в коментар в публикацията минимум двама свои приятели, които счита, че са FUN, и с които ще бъде щастлив да сподели и се наслади на Арт бутилка Fun Wine;
 8. Да хареса страницата ни, ако вече не го е направил и да сподели поста на стената си;
  6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4 и т.3.2. и да притежава валиден профил в платформата Facebook;
  6.2. След приключване на периода на Играта, организаторът на Играта в зависимост от броя на харесванията на всяка публикация ще обяви общо 6 печеливши Участници.
  6.3. Печелившите Участници ще бъдат обявени на страницата https://www.facebook.com/Fun.Wine.Bulgaria
  в срок до 2 дни, считано от избирането им.
  6.4. Всеки печеливш Участник следва да предостави на Организатора адрес на офис на Еконт експрес за доставка, трите си имена и телефон в срок до 3 дни, считано от обявяване на печелившите Участници. Предоставянето на адрес на офис на Еконт Експрес за доставка, имената и телефон на Организатора, следва да стане по електронен път до следната електронна поща на Организатора: [email protected] Ако Организаторът не успее да се свърже с печеливш Участник или не получи уведоминелно писмо от него до три дни, считано от обявяване на печелившите Участници, то Участникът губи правото да получи своята награда. Организаторът няма ангажимент за предаване/изпращане на непотърсени в срок награди.
  6.5. Наградите ще бъдат доставени от Организатора напълно безплатно с куриер до всеки офис на Еконт Експрес, посочен от печеливш Участник в срок до 7 работни дни след получаване на уведомителното електронно писмо, изпратено по имейл, в което печелившия Участник посочва изричен офис на Еконт Експрес за доставка, трите си имена, телефон за връзка. Наградите ще бъдат налични за получаване в посочения офис на Еконт Експрес от печеливш Участник 3 дни, след получаването им в офиса.Всеки печеливш Участник ще получи SMS от Еконт Експрес за получаването на наградата. Наградата може да бъде получена след представяне на документ за самоличност. При непотърсена награда от печеливш Участник повече от 3 дни на посочения офис на Еконт Експрес, то Участникът губи правото да получи своята награда. Организаторът няма ангажимент за изпращане втори път на непотърсени в срок награди. При заявено в срок желание от страна на печелившия Участник, той/тя може да получи наградата си и лично на адреса на управление на Организатора, а именно: гр. Пловдив, ул. „Недялка Шилева“№ 31, след предварителна уговорка с представител на Организатора за дата и час на получаване на наградата.
 9. Ограничения
  Всяко физическо лице може да участва в Играта само с един свой профил в платформата Facebook. Ограничения в броя на публикациите няма.
  Всеки Участник може да спечели само една награда.
 10. Обща информация за наградите и печелившите Участници
  Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата от Организатора на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.
 11. Значение на действията по регистрация в Играта
  Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:
  9.1. Че е запознат, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;
  9.2. Че отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4., т.3.2 и е съгласен да участва доброволно в нея;
  9.3. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта;
 12. Лични данни
  Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:
  10.1. Че доброволно, за целите на участието си в Играта, е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт включително, но не само: Facebook профил, име и фамилия, електронна поща и други данни, които могат да представляват „лични данни“ по смисъла на чл. 4. От Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;
  10.2. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и на Регламента;
  10.3. Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, в това число с автоматични средства, личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта и доставката на спечелените награди.
  10.4. Участникът се съгласява, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта и доставка на спечелените награди.
  10.5. Че е запознат с Политиката на поверителност и защита на личните данни на Организатора, намираща се на тази страница!
  10.6.Че е запознат, че може да оттегли дадените по-горе съгласия по всяко време. За целта, Участникът следва да заяви оттеглянето на съгласието си на адрес: [email protected] .
 13. Гаранции на Организатора
  Организаторът гарантира сигурността на личните данни на Участниците – те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица извън даденото по-горе съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган. Организаторът ще обработва личните данни на Участниците единствено за целите на провеждане и администриране на играта и доставяне на спечелените награди и само за срока, който е необходим за това.
  Служителите на Организатора са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни на Участниците.
 14. Нарушения
  12.1. Докладване на нарушения
  В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички Участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: [email protected]. Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.
  12.2. Последици от нарушенията
  В случай на установяване, че едно и също лице участва в Играта чрез повече от един свой Facebook профил на страницата https://www.facebook.com/Fun.Wine.Bulgaria , Организаторът има правото да дисквалифицира лицето от участие в Играта.
  12.3. В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Играта от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че и/или има основателно подозрение за неправомерни и/или неприемливи действия от страна на
  Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Играта. Дисквалифициран Участник няма право на участие и/или получаване на спечелена награда, ако същият е спечелил такава.
  12.4. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в игри с награди и/или нарушават правилата и механизма на Играта, използват нецензурни думи и/или символи и/или думи на омраза ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.
  12.5. Участник, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави.
 15. Отговорност
  13.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.
  13.2. Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта във Fecebook страницата на Fun Wine.
  13.3. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация във Fecebook страницата на Fun Wine. Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за Участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички Участници.
  13.6. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на Участника (електронна поща и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност да уведоми печелившия Участник за спечелената награда.
 16. Правни аспекти
  14.1. Приложимо право и подсъдност
  Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение “ППМ” съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.
  14.2. Правна квалификация:
  Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, – в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”.
  14.3. Други
  Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.
  За информация, моля позвънете на тел: 0879 162 951.
 17. Прекратяване на участието в Играта
  15.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да премахне следването на профила на
  Организатора на страницата https://www.facebook.com/Fun.Wine.Bulgaria .По този начин той се отказва от участие и занапред.
  15.2. Ако Участникът желае да упражни правата си, свързани с обработването на лични данни, а именно – право на ограничаване на обработката на личните данни, правото да направи възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, право на достъп, премахване и коригиране на лични данни, той/тя следва да се свърже с Длъжностното лице по защита на данните на Организатора.
  15.3. Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.
  Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организатора.
  АДВАНТИС КО ЕООД